Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN (april 2014)

Dit zijn de voorwaarden die Stay-online hanteert:

 

1: Definities

a. Stay-online: Stay-online, gevestigd te Vedelaarshoeve 408, 7326 TP APELDOORN. Geregistreerd in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Apeldoorn onder nummer 60293519.

b. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die met Stay-online een verbintenis aangaat of aangegaan heeft.

c. Internet Service Provider: leverancier van infrastructuur met betrekking tot Internet van zowel Stay-online als Opdrachtgever.

d. Broncode: programmatuur dat de basis vormt van het product of van ondersteunend software. Onder Broncode wordt tevens verstaan: alle gegevens of (elektronische) data die de programmatuur ondersteunen zoals tabellen in databases.

 

2: Toepasselijkheid

a. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten en aanvullende vervolgopdrachten aan Stay-online alsmede op de rechtsbetrekkingen die daaruit voortvloeien of daarmee verband houden.

b. Indien een afspraak, welke is genoemd als onderdeel van een offerte, conflicteert met deze Algemene Voorwaarden dan geniet de genoemde afspraak de voorkeur. Een uitzondering is dat de afspraak altijd conform de Nederlandse wet dient te zijn.

 

3: Dienstverlening

Stay-online verplicht zich tot het leveren van het product of dienst waarvan de kwaliteit in overeenstemming is met de instructies van Opdrachtgever.

 

4: Kennismaking en offerte

a. Een kennismakingsgesprek is gratis en vrijblijvend. Indien van Stay-online meer verlangd wordt dan een presentatie en een kennismaking met het gevraagde product of dienst, dan kunnen er kosten in rekening worden gebracht.

b. Elke offerte is in principe gratis, vrijblijvend en is 30 dagen geldig tenzij anders vermeld. De geleverde voorstellen in de offerte blijven eigendom van Stay-online. Bij omvangrijke offertes kunnen kosten in rekening worden gebracht; dit zal van tevoren met de opdrachtgever worden besproken.

c. Alle offertebedragen worden vermeld in EURO en zijn exclusief de op dat moment geldende hoog tarief BTW.

 

5: Bevestiging opdracht

a. Na een mondelinge opdracht zal Stay-online aan Opdrachtgever een orderbevestiging versturen. De orderbevestiging dient door Opdrachtgever voor akkoord te worden ondertekend en per post of per e-mail in de vorm van een pdf van een gescande afbeelding van de ondertekende orderbevestiging teruggezonden.

b. Indien een offerte is verzonden dan mag zij, indien de looptijd ervan niet is verstreken, voor akkoord worden ondertekend door opdrachtgever en per post of per e-mail zoals in hiervoor beschreven wijze teruggezonden. De offerte verandert dan in een orderbevestiging. 

c. Indien aan lid a of lid b van dit artikel is voldaan, dan treedt de leveringsverplichting door Stay-online in werking.

 

6: Wijziging/intrekking van de opdracht

a. Indien de opdracht wordt gewijzigd, uitgesteld of ingetrokken, dan wel indien bij een wijziging van de opdracht deze wijziging in strijd is met het bepaalde in artikel 13: Wetgeving, dan wordt Stay-online vrijgesteld van levering van het oorspronkelijke product of dienst.

b. Indien lid a van dit artikel in werking treedt heeft Stay-online recht op vergoeding voor de tot dan toe verrichte diensten en op een schadeloosstelling wegens inkomstenderving.

Bij vooruit- of deelbetaling zal geen restitutie van de betaling plaatsvinden.

 

7: Herziening en levering

a. Opdrachtgever heeft recht op een eenmalige herziening van het verrichte werk. Alle reclames inzake tekortkomingen bij de uitvoering van die werkzaamheden dienen binnen 8 dagen na levering (zoals bedoeld in lid c van dit artikel) van die bepaalde werkzaamheden schriftelijk (per post of aantoonbaar per e-mail) te geschieden. Reclames gedaan na de in dit lid genoemde termijnen zijn niet ontvankelijk.

b. Gezien de aard van het product geschiedt levering door Stay-online in de regel per Web (internet), en/of kan, afhankelijk van de specifieke dienst, geschieden per opslagmedium (zoals CD-ROM) via koerier of post, e-mail, FTP of andere (elektronische) wijze in overeenstemming met de instructies van Opdrachtgever.

c. Indien de opdracht wordt geleverd zal Opdrachtgever de levering controleren. Indien deze controle na 8 dagen uitblijft wordt het product automatisch als geleverd beschouwd.

d. Zolang de opdracht niet tot tevredenheid van beide partijen is afgewikkeld blijven alle rechten bij Stay-online.

 

8: Aansprakelijkheid

a. Opdrachtgever heeft de plicht het geleverde product binnen 8 dagen te controleren op onjuistheden en aanvaardt de daaruit voortvloeiende aansprakelijkheid. 

b. Stay-online verplicht zich risico's zo veel mogelijk te beperken door middel van onder andere deskundig gebruik van documentatie, optimaal serverbeheer en pro-actieve communicatie richting de Opdrachtgever voor het geval een risico zich aandient.

c. Over alle verkeer via Internet kan Stay-online geen aansprakelijkheid aanvaarden in geval van vertraging, beschadiging e.d. veroorzaakt door de Internet Service Provider, dan wel veroorzaakt door anderen, bijvoorbeeld door zgn. 'hackers' of als gevolg door computervirussen. Bij aangetoonde vertraging, beschadiging e.d. zoals bedoeld in dit lid zal Stay-online het product zonder meerkosten leveren op een door Stay-online te bepalen alternatieve wijze.

d. Iedere aansprakelijkheid is beperkt tot een bedrag aan het honorarium, dus niet inbegrepen betalingen aan derde partijen, dat in de betreffende opdracht in de twaalf maanden voorafgaand aan de gebeurtenis waardoor de aansprakelijkheid ontstond, in rekening is gebracht met een maximum van EUR 25.000.

e. Slechts (beeld)materiaal geleverd door Opdrachtgever aan Stay-online dat vrij is van (auteurs)rechten, is toegestaan om door de opdrachtgever aangeleverd of gebruikt te worden in verband met een product van Stay-online.

f. Opdrachtgever vrijwaart Stay-online van iedere claim afkomstig van derden, indien (beeld)materiaal door Opdrachtgever aan Stay online niet vrij van rechten blijkt te zijn.

 

9: Gebruiksdoel

a. Stay-online draagt bij levering slechts het eenmalige publicatierecht over en wel uitsluitend voor het overeengekomen gebruik.

b. Indien het product ontsloten wordt via Internet (bijvoorbeeld websites of webapplicaties),

draagt Stay-online het publicatierecht over voor zover en zolang de toepassing in stand wordt gehouden.

c. Het product blijft in alle gevallen eigendom van Stay-online, met uitzondering van de intellectuele eigendom van Opdrachtgever (zoals eigen foto's en teksten). 

d. Broncode mag niet worden gewijzigd of aangepast door Opdrachtgever of derden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Stay-online. 

e. Het product mag uitsluitend vanwege back-updoeleinden worden gekopieerd door de opdrachtgever. Indien derden in bezit komt van een back-up of enig andere kopie, dient Stay-online terstond hiervan op de hoogte te worden gesteld en dient de melder de instructies van Stay-online op te volgen.

f. Opdrachtgever zal als goed huisvader het juiste gebruik van het product waarborgen. Dit houdt onder andere in dat het product niet blootgesteld wordt aan ondeskundig gebruik en dat de inhoud van het product overeenstemt met goed gedrag en goede zeden.

g. Bij verdenking van onjuist gebruik van het product door de opdrachtgever, diens klanten of door anderen (hierbij valt te denken aan zgn. 'hackers') zal Stay-online ad-hoc maatregelen nemen om verdere schade te beperken. Dit kan in uiterste gevallen resulteren in het tijdelijk buitengebruikstelling van het product. In zulks geval zal Stay-online per direct contact opnemen met de opdrachtgever om de genomen maatregelen te melden en een plan met de opdrachtgever bespreken om het product binnen redelijke termijn opnieuw ter beschikking te stellen.

 

10: Fair Use Policy

a. Het dataverkeer dat Opdrachtgever genereert met zijn website, e-mail en databases moet ongeveer overeenkomen met de overeengekomen maandelijkse dataverkeer.

b. Dataverkeer valt onder de Fair Use Policy, waarbij voor dataverkeer extra betaald dient te worden indien Opdrachtgever dataverkeer verbruikt dat ruimschoots en/of structureel boven

de overeengekomen maandelijkse dataverkeer overschrijdt.

c. Stay-online zal pas dataverkeer in rekening brengen indien hij dit door zijn leverancier in rekening gebracht wordt. Stay-online is niet verplicht dit aan te tonen.

d. Bij een plotselinge onaangekondigde piek in de dataverkeer zal de server, indien het product via de server van Stay-online geleverd wordt, op volautomatische wijze het product afsluiten. Dit is een maatregel dat uit bescherming van Opdrachtgever en Stay-online genomen wordt. In zulks geval zal artikel 9 (Gebruiksdoel) in werking gesteld worden.

 

11: Licentie

a. Indien Opdrachtgever en/of diens bevoegde gebruikers van een product gebruik maken, wordt het product voor de duur van het gebruik, die in de orderbevestiging staat genoemd, ter beschikking gesteld.

b. Stay-online verplicht zich het product in goede staat te houden om de beoogde werking ervan te garanderen. Hiervoor verplicht de opdrachtgever zich aan Stay-online fysiek of elektronisch toegang te verschaffen tot de server(s), indien deze onder beheer van de opdrachtgever vallen.

c. Stay-online zal naar inzicht updates uitvoeren voor zover dit in het belang is van de goede werking van het product. In dit geval streeft Stay-online naar een ononderbroken werking van het product.

d. Licentie kan altijd worden opgezegd door Stay-online, met inachtneming van een opzegtermijn van minimaal één kalenderjaar. Dit geldt ook voor licentie met onbeperkt gebruik. Deze opzegging zal altijd schriftelijk plaatsvinden omkleed met duidelijke motivatie.

e. Licentie kan altijd worden opgezegd door Opdrachtgever met inachtneming van een eventuele minimumduur van de overeenkomst. Deze minimumduur, indien van toepassing, zal duidelijk omschreven staan in de offerte.

 

12: Betaling

a. Betaling dient te worden voldaan in één termijn tenzij anders is overeengekomen.

b. Een betaling door Opdrachtgever zonder voorafgaand factuur van Stay-online houdt geen vanzelfsprekende leveringsverplichting in.

c. Indien het product een licentie betreft wordt het licentiebedrag jaarlijks bij vooruitbetaling

gefactureerd.

 d. De betalingstermijn van de factuur is 30 dagen.

e. Door het enkele verstrijken van een betalingstermijn is opdrachtgever in verzuim. In dat geval zijn alle vorderingen, uit welken hoofde ook, van Stay-online op opdrachtgever

onmiddellijk en in het geheel opeisbaar.

f. De wettelijke rente is verschuldigd precies 30 dagen na ontvangst van de factuur, indien de factuur niet of gedeeltelijk wordt betaald. Indien de datum van ontvangst van de factuur niet vaststaat dan wel betwist wordt, dan geldt de termijn van dertig dagen na ontvangst van de prestatie.

g. Gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten die gemaakt zijn in verband met te late of onvolledige betalingen, zijn voor rekening van Opdrachtgever. De (buiten)gerechtelijke kosten worden gesteld op ten minste 15% van het factuurbedrag met een minimum van EUR 75,00.

h. Indien er sprake is van een omvangrijke opdracht zal Stay-online maandelijks een factuur voor de tot dan toe gewerkte uren of een voorschotnota verzenden aan Opdrachtgever, na overleg met Opdrachtgever. Bij een definitief factuur worden de tot dan toe gedane betalingen verrekend met het totaalbedrag.

i. Indien een factuur of voorschot niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan kan Stay-online zijn werkzaamheden opschorten, nadat de opdrachtgever daarvan op de hoogte is gesteld. Stay-online is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat als gevolg van deze opschorting van de werkzaamheden.

j. Stay-online kan van de opdrachtgever een voorschot verlangen alvorens de opgedragen werkzaamheden worden aangevangen. Een voorschot wordt bij het einde van de opdracht verrekend.

 

13: Wetgeving

Alle overeenkomsten die zijn afgesloten tussen Stay-online en de opdrachtgever en eventuele derde partijen vallen onder de Nederlandse wetgeving.

 

14: Bevoegde rechter

Alleen de Nederlandse rechter is bevoegd om van enig geschil tussen Stay-online en de opdrachtgever kennis te nemen.

 

15: Geheimhouding

a. Stay-online verplicht zich tot geheimhouding van alle gegevens van Opdrachtgever waarvan hij weet of kan aannemen dat ze vertrouwelijk zijn.

b. Opdrachtgever verplicht zich tot geheimhouding van alle gegevens van Stay-online waarvan hij weet of kan aannemen dat ze vertrouwelijk zijn.

c. Broncode valt altijd onder geheimhouding.

Chat met ons (Beta)

! Meldt u zich aan om de chat te beginnen. Wat is uw naam?

Start chat

Verstuur